Tervise edendamine on inimese tervist väärtustava ja soodustava käitumise ja elulaadi kujundamine ning tervist toetava elukeskkonna sihipärane arendamine.

Tervist edendavate töökohtade põhimõte seisneb töökeskkonnas terviseohtude vältimises ja töötaja tervise kaitses, töötingimuste kohandamises töötaja võimetele, tervise edendamises ja esmatasandi tervishoius. Iga töökoha planeerimisel tuleb arvestada inimese elukvaliteedi aspektidega, mis tähendab füüsilist, psüühilist ja sotsiaalset heaolu töökeskkonnas, mida ei saa mõõta ainult tööõnnetuste ja kutsehaiguste esinemise põhjal.

Vaimse tervise probleeme võivad tekitada mitu tegurit: näiteks tööga, ühiskonnaga ja perekonnaga seotud ning isiklikud tegurid. Töötajate vaimset tervist võivad mõjutada töökeskkond ning töö korraldamise ja juhtimise viisid. Töötamine võib olla vaimsele tervisele kasulik, sest suurendab sotsiaalse kaasatuse tunnet, enesehinnangut ja enesemääratlust ning annab igapäevaelule ajalised raamid. Samas on leitud, et paljud psühhosotsiaalsed riskitegurid tööl suurendavad ärevuse, depressiooni ja läbipõlemise riski.

Miks on töötajate tervise ja heaoluga tegelemine ettevõttele kasulik?

Töötajad otsivad enam töökeskkondi, kus pööratakse tähelepanu nende elukvaliteedile – olgu see sooja toidu kättesaadavus tööpäeval, tubakavaba keskkond, liikumisvõimalused või lihtsalt inimsõbralik töökeskkond. Tööga seotud stressist ja vaimse tervise probleemidest tingitud töölt puudumine, samuti sellest tingitud töötus ja invaliidsus on tööandjatele aina suuremaks väljakutseks.

Arvatakse, et varsti on Euroopas haiguspuhkuse peamiseks põhjuseks depressioon. Halval vaimsel tervisel on organisatsioonidele peale töölt puudumise ka palju muid kahjulikke mõjusid, nagu töötajate halvenenud töövõime ja madalam tööviljakus, vähene motiveeritus ning tööjõu suur voolavus. Tööandjatele on seadusega pandud kohustus hallata kõiki töötervishoiu ja tööohutuse riske, sealhulgas töötajate vaimse tervise riske. Vaimse tervise edendamine peaks siiski hõlmama mõlemaid aspekte – nii riskijuhtimist kui ka tervise edendamist. Töötajate vaimsesse tervisesse ja heaolusse investeerimine on organisatsioonidele kasulik mitmel viisil: näiteks suureneb töö- tajate töövõime ja tööviljakus, samuti võib paraneda ettevõtte maine. Töötervishoiu ja -ohutuse edendamisega silma paistnud ettevõtetele antakse kõikjal Euroopas auhindu, mis võib veelgi tõsta ettevõtte mainet ja profiili nii riiklikul kui ka rahvusvahelisel tasandil.

Tegevused, millega võiksid juhid töötajate heaolu edendamisel alustada

  • „terviserühmad, mille eesmärk on tuvastada töötajate osalusel probleemid, neid arutada ning leida lahendusi; „
  • tegevuskavade loomine tegelemiseks vaimse tervise ning sellega seotud probleemidega, nagu vägivald ja kiusamine töökohal või vaimse tervise probleemide kaasamine ettevõtte tööohutuse ja töötervishoiu üldpoliitikasse;
  • juhtkonna koolitamine, eesmärgiga õpetada märkama töötajate stressi märke ning leidma häid lahendusi, kuidas töötajate stressi vähendada; „
  • töötajate küsitlemine anonüümsete küsimustike abil, eesmärgiga selgitada töötajate probleemid töökohal; „ meetmete ja programmide hindamine töötajatelt saadud tagasiside põhjal; „
  • veebiportaalide loomine, mille kaudu teatatakse kõigile töö- tajatele kõikidest töökohal vaimse heaolu parandamise meetmetest ja programmidest;
  • „töötajate kursused ja koolitused, kus õpetatakse toime tulema stressirohkete olukordadega; „ kõikide töötajate tasuta nõustamine era- ja tööelu teemadel, mis toimuks võimaluse korral töö ajal.

Kasulikud viited:

Koostööpartnerid