EUROOPA KOMISJON

Euroopa Komisjoni määratlus ettevõtte sotsiaalsest vastutusest (Corporate Social Responsibility, CSR) –  ettevõtte vastutus oma mõjude eest ühiskonnas.

Selleks et ettevõtted saaksid ennast pidada sotsiaalselt vastutustundlikuks, tuleks neil siduda oma sotsiaalsed, keskkonnaalased, eetilised, inimõiguste ja tarbijatega seotud mõjukohad ettevõtte kõikide tegevustasanditega. Selleks tuleb enamasti teha järjepidevalt koostööd huvirühmadega, eesmärgiga luua väärtust omanike kõrval ka ühiskonnale laiemalt. See sisaldab võimalike kahjude ennetamist ja minimeerimist.

Euroopa Roheline Kokkulepe loodi eesmärgiga

  • edendada ressursside tõhusat kasutamist ja liikumist ringmajanduse suunas;
  • taastada bioloogiline mitmekesisus ja vähendada saastet.
  • ELi eesmärk on saada 2050. aastaks kliimaneutraalseks.

Corporate Social Responsibility, Responsible Business Conduct, and Business & Human Rights. – Overview of Progress

Euroopa jätkusuutliku tuleviku järgmised sammud Euroopa tegevus jätkusuutlikkuse tagamiseks

Joonis: European Green deal

Globaalsed Kestliku arengu eesmärgid

Kestliku arengu tegevuskava 2030 võeti vastu 25. septembril 2015 ÜROs. Samal aastal võeti vastu ka Pariisi kliimakokkulepe ja Addis Abeba tegevuskava

17 Kestliku arengu eesmärki ja 169 nendega seotud alameesmärki on olemuselt globaalsed, üldkohaldatavad ja omavahel seotud. Kõigil riikidel on ühine vastutus Kestliku arengu eesmärkide saavutamise eest. UN 2030 Agenda for Sustainable Development.

Eesmärk 1.
Kaotada kõikjal vaesus mis tahes kujul

Äärmusliku vaesuse kaotamine (alla 1,25 $ päevas), vaesuses elajate osakaalu vähendamine;
Sotsiaalkaitsesüsteemide arendamine, juurdepääsu tagamine põhiteenustele, loodusvaradele, uutele tehnoloogiatele, toimetulekuvõime suurendamine;
Arenguriikide abistamine, vaesuse kaotamisele suunatud tegevuspoliitikate ja investeeringute toetamine.

Eesmärk 2.
Kaotada nälg, saavutada toiduga kindlustatus ja parem toitumine ning toetada säästvat põllumajandust

Ohutu toit kõikidele inimestele;
Alatoitumise kaotamine;
Põllumajanduse tootlikkuse
ja väikeste toidutootjate sissetulekute kahekordistamine;
Jätkusuutlik toidutootmine (viljakus, ökosüsteemid, kliimamuutused);
Geneetiline mitmekesisus. Investeeringud maapiirkondade taristusse, põllumajanduse T&A;
Turgude toimimise tagamine. Kaubanduspiirangute ja –moonutuste vältimine ja kõrvaldamine, ekspordisubsiidiumite kõrvaldamine.

Eesmärk 3.
Tagada kõikidele vanuserühmadele hea tervis ja heaolu

Emade, vastsündinute ja alla 5-aastaste laste suremuse vähendamine. Seksuaal- ja reproduktiivtervise teenuste üldine kättesaadavus;
AIDSi, tuberkuloosi, malaaria jt ravimatute haiguste epideemiate kaotamine;
Hepatiidi jt nakkuste vastu võitlemine. Ravimite väljatöötamine ja kättesaadavus;
Kõikidele inimestele üldine arstiabi;
Vaimse tervise ja heaolu edendamine;
Sõltuvuste ennetamine ja ravi;
Liiklusõnnetustes hukkunute ja vigastuste vähendamine;
Ohtlikest kemikaalidest ning saastest tekkinud surmade ja haigestumiste vähendamine.

Eesmärk 4.
Tagada kõikidele kaasav ja õiglane kvaliteetne haridus ning elukestva õppe võimalused

Kõigile kättesaadav õiglane ja kvaliteetne alg- ja keskharidus (tasuta) ja koolieelne haridus, tehniline, kutse- ja kolmanda astme haridus;
Haridusasutused lapsesõbralikuks, turvaliseks, puudega inimeste vajadusi arvestavaks;
Tööks vajalike oskuste suurendamine. Kirja- ja arvutusoskus kõikidele noortele; Teadmised ja oskused kestliku arengu toetamiseks;
Arenguriikidele suunatud stipendiumid (kutseharidus, IKT programmid);
Kvalifitseeritud õpetajate arvu suurendamine, õpetajakoolitused arenguriikides.

Eesmärk 5.
Saavutada sooline võrdõiguslikkus ning suurendada naiste ja tütarlaste mõjuvõimu

Lõpetada kõikjal naiste ja tütarlaste diskrimineerimine;
Lõpp naiste ja tütarlaste vastasele
vägivallale ja kahjulikele tavadele;
Seksuaal- ja reproduktiivtervise teenuste kättesaadavus;
Vastavate tegevuspoliitikate vastuvõtmine;
IKT tehnoloogia kasutamine naiste võimaluste avardamiseks;
Võrdsed võimalused naistele osaleda poliitikat, majandust ja avalikku elu käsitlevate otsuste tegemises; Õigus varale, finantsteenustele, pärandile ja loodusvaradele kooskõlas siseriiklike seadustega.

Eesmärk 6.
Tagada kõikidele joogivesi ja kanalisatsioon ning veevarude säästev majandamine

Kõikidele juurdepääs ohutule ja taskukohasele joogiveele ning kanalisatsioonile ja hügieenile;
Parandada vee kvaliteeti, vähendades saastamist, vähendada poole võrra puhastamata reovee kogust;
Magevee säästlik kasutamine. Veeressursside integreeritud haldamine kõikidel tasanditel, sealhulgas vajadusel piiriülese koostöö raames;
Kaitsta ja taastada veega seotud ökosüsteeme, sealhulgas mägesid, metsi, märgalasid, jõgesid, põhjaveekihte ja järvi.

Eesmärk 7.
Tagada taskukohane, usaldusväärne, säästev ja kaasaegne energia kõikidele

Taskukohane, usaldusväärne, säästev ja kaasaegne energia kõigile;
Taastuvenergia osakaalu suurendamine,
energiatõhususe kahekordistamine;
Rahvusvaheline koostöö puhta energia teadusuuringute ja tehnoloogia kättesaadavuse parandamiseks;
Energiataristu ja puhta energia investeeringute toetamine;
Taristu laiendamine ja tehnoloogia uuendamine kaasaegsete ja säästvate energiateenuste osutamiseks kõikides arenguriikides.

Eesmärk 8.
Toetada jätkusuutlikku, kaasavat ja säästvat majandusarengut ning tagada kõikidele inimestele inimväärne töö

Kestliku majanduskasvu säilitamine, vähemalt 7% SKT-st aastas vähim arenenud riikides.
Tehnoloogia uuendamine, innovatsioon, kõrgem lisandväärtus;
Inimväärsed töökohad, ettevõtlus, loovus ja innovatsioon;
Mikro-, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtted, finantsteenuste kättesaadavus; Ressursitõhusus tarbimises ja tootmises;
Tööhõive ja inimväärne töötasu naistele ja tütarlastele, sh noortele ja puudega inimestele.
Turvalised töötingimused kõigile;
Lõpp sunnitööle, inimkaubitsemisele ja lapstööjõu kasutamisele.

Eesmärk 9.
Ehitada vastupidav taristu, toetada kaasavat ja säästvat industrialiseerimist ning innovatsiooni

Kvaliteetne, usaldusväärne, säästlik , vastupidav, taskukohane ja kättesaadav taristu, sealhulgas piirkondlik ja piiriülene taristu, et toetada majandusarengut ja inimeste heaolu;
Kestliku tööstuse edendamine, suurem tööstuse osakaal tööhõives;
Finantsteenuste kättesaadavus väikestele tööstusettevõtetele; Keskkonnahoidlike tehnoloogiate kasutamine;
Innovatsiooni ja TA edendamine, TA kulutuste ja töötajate arvu suurendamine.
Info ja sidetehnoloogia kättesaadavuse parandamine, taskukohane juurdepääs internetile.

Eesmärk 10.
Vähendada ebavõrdsust nii riikide sees kui ka nende vahel

Sissetulekute suurendamine madalama sissetulekuga elanikkonnale;
Kõikide inimeste majanduslik ja poliitiline kaasamine ja mõjuvõimu suurendamine ning võrdsete võimaluste tagamine, sõltumata nende vanusest, soost, puudest, rassist, rahvusest, päritolust, usutunnistusest ja majanduslikust või muust seisundist;
Ohutu ja vastutustundliku ja reguleeritud inimeste rände ja liikuvuse toetamine;
Ametlik arenguabi ja rahavood kõige enam abi vajavatesse riikidesse, kooskõlas nende arenguprogrammidega.

Eesmärk 11.
Muuta linnad ja asulad kaasavaks, turvaliseks, vastupidavaks ja säästvaks

Kõikidele piisav, turvaline ja taskukohane eluase ning põhiteenused;
Turvalised, taskukohased, kättesaadavad
ja säästvad transpordisüsteemid, liiklusohutus;
Kaasav ja jätkusuutlik linnastumine;
Õhu kvaliteet, jäätmekäitlus, kliimamuutustega kohanemine, turvalisus,
ressursitõhusus, rohealad;
Piirkondade tark planeerimine;

Maailma kultuuri- ja looduspärandi kaitse;
Suremuse vähendamine;
Loodusõnnetuste otsese  kahju vähendamine ja vaeste ja ebasoodsas olukorras olijate kaitse.

Eesmärk 12.
Tagada säästev tarbimine ja tootmine

Loodusvarade säästev majandamine ja tõhus kasutamine.
Toidujäätmete ja toidukadude vähendamine;
Kemikaalide ja kõikide jäätmete keskkonnaohutu käitlemine kogu nende elutsükli jooksul;
Jäätmetekke vähendamine, ringlussevõtt ja taaskasutus;
Ressursitõhususe ja kestliku arenguga arvestamine ettevõtete aruandluses, riigihangetel. Kestliku arengu põhimõtted turismis;
Teadlikkuse kasvatamine kestlikust arengust ning loodusega kooskõlas olevast eluviisist;
Toetussüsteemide ja maksustamise ümberkorraldamine nende kahjuliku keskkonnamõju vähendamiseks ning turumoonutuste kõrvaldamiseks (näiteks ebatõhusad fossiilsete kütuste toetused).

Eesmärk 13.
Võtta kiiresti meetmeid kliimamuutuste ja nende mõjuga võitlemiseks

Riikide vastupidavus kliimaga seotud ohtudele ja suutlikkus kohaneda kliimamuutustega.

Kliimamuutustega võitlemise ja kohanemise riiklikud poliitikad ja tegevuskavad. Teadlikkuse suurendamine ning suutlikkuse tõstmine kliimamuutuste leevendamise, nendega kohanemise, mõjude vähendamise ja varase hoiatamise valdkonnas.

ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni arenenud osalisriikide lubadus kaasata 2020. aastaks igal aastal 100 miljardit USA dollarit arenguriikidele kliimamõjude leevendusmeetmeteks, rohelise kliimafondi käivitamine.

Eesmärk 14.
Kaitsta ja kasutada säästvalt ookeane, meresid ja mere elusressursse, et saavutada säästev areng

Mere saastamise vältimine ja vähendamine;
Mere- ja rannikuökosüsteemide säästev haldamine ja kaitse;
Võtta 2020. aastaks kaitse alla vähemalt 10% ranniku- ja merealadest;
Ookeani hapestumise mõju vähendamine;
Ookeanide ja nende ressursside kaitse ja säästev kasutamine ÜRO mereõiguste konventsiooni kohaselt.
Lõpp ülepüügile, ebaseaduslikule ja reguleerimata kalapüügile ning hävitavatele püügitavadele.
Ülepüüki soodustavate kalandustoetuste keelamine;
Rakenduskavad kalavarude taastamiseks;
Väikeste arenevate saareriikide kasu mereressursside säästvast kasutamisest, säästvast kalandusest, vesiviljelusest ja turismist;
Väikestele käsitöönduslikele kalurite juurdepääs mereressurssidele ja turgudele.

Eesmärk 15.
Kaitsta ja taastada maismaa ökosüsteeme ning propageerida nende säästvat kasutamist; majandada metsi säästvalt, võidelda kõrbestumisega ning peatada ja pöörata ümber pinnase halvenemine ja bioloogilise mitmekesisuse hävimine

Kõikide metsaliikide säästev majandamine, raadamise peatamine, rikutud metsade taastamine, metsade uuendamine;
Kõrbesutmise peatamine;
Mägede ökosüsteemide kaitse;
Looduslike elupaikade seisundi halvenemise vähendamine, bioloogilise mitmekesisuse hävimise peatamine, ohustatud liikide kaitse;
Lõpp kaitsealuste taime- ja loomaliikide salaküttimisele;
Võõrliikide mõju vältimine ja vähendamine.
Ökosüsteemi ja bioloogilise mitmekesisuse mõiste riiklikesse ja kohalikesse arengukavadesse ja aruandlusse;
Finantsvahendite kaasamine.

Eesmärk 16.
Toetada rahumeelseid ja kaasavaid ühiskondi, et saavutada säästev areng; tagada õiguskaitse kõikidele ning luua kõikidel tasanditel tõhusad, vastutustundlikud ja kaasavad institutsioonid

Igasuguse vägivalla vähendamine;
Lõpp lastevastasele vägivallale, kuritarvitamisele, ekspluateerimisele, kaubitsemisele ja piinamisele mistahes kujul;
Õigusriigi põhimõtted; Võrdne õiguskaitse kõigile;
Ebaseaduslike rahavoogude vähendamine;
Organiseeritud kuritegevusega ja terrorismiga võitlemine;
Korruptsiooni vähendamine;
Tõhusad, vastutustundlikud ja ausalt tegutsevad institutsioonid;
Kaasav otsustusprotsess valitsemises;
Juurdepääs teabele. Põhivabaduste kaitse;
Õiguslikult määratletud identiteet kõigile, kõikide sündide registreerimine.

Eesmärk 17.
Tugevdada tegevuskava rakendamise meetodeid ja taaselustada säästva arengu alane ülemaailmne partnerlus

Raha – maksude kogumine, võlakoormus, arenguabi, investeeringud;
Tehnoloogia   –   rahvusvaheline   koostöö   TA   alal,    keskkonnahoidlike   tehnoloogiate arendamine, tehnoloogiapank, IKT kasutamise soodustamine, teadmussiire;
Kaubandus – WTO reeglid, Doha läbirääkimiste lõpuleviimine, arenguriikide ekspordi suurendamine;
Tegevuspoliitiline ja institutsiooniline sidusus;
Partnerlus – avaliku ja erasektori ja kodanikuühiskonna ühistegevused;
Andmed, seire ja aruandlus – näitajad ja tugi statistika kogumiseks

Koostööpartnerid