Eluterve ja tasakaalus looduskeskkond on jätkusuutliku arengu vältimatu alustala. Vastutustundlik ettevõte teadvustab oma igapäevase tegevuse ebasoodsat või soodsat mõju looduskeskkonnale, olgu see ettevõtte igapäevategevusest otseselt või kaudselt tulenev. Vastutustundliku ettevõtte eesmärgiks on oma tegevust tuleneva negatiivse mõju järjepidev minimeerine ning positiivse mõju suurendamine.

Looduskeskkonnasõbralik tegutsemine on kasulik nii tootmisettevõtetele kui ka teenuseid pakkuvatele kontoriettevõtetele, nii suurtele kui väikestele. On selge, et suurel tootmisettevõttel on loodusele suurem mõju ja seeläbi ka rohkem võimalusi ning kohustust selle mõjuga tegeleda, ent ka kõik teised saavad enda jaoks olulise üles leida (nt innustades koostööpartnereid loodusesse panustama).

Looduskeskkonnaga arvestavad tegevused hõlmavad endas näiteks:

  • Ettevõtte tegevusega kaasneva keskkonnamõju analüüs, keskkonnamõju kindlakstegemine – igas tegevusahela etapis.
  • Negatiivsete ja positiivsete mõjude kaardistamine ja muutuste elluviimine negatiivsete mõjude minimeerimiseks;
  • Väiksema keskkonnamõjuga tehnoloogia kasutamine – tootmises säästliku süsteemi sisseseadmine ning kontoris väikseima keskkonnamõjuga kontoritehnika kasutamine.
  • Energia, vee ja kütuse väiksem tarbimine – lisaks tehnoloogiale kindlad reeglid ja hea tava, mis aitavad optimaalsemalt tarbida.
  • Materjalide optimaalne kasutamine – tootmistegevuse parem planeerimine, korduvkasutus, paberi kasutamise vähendamine kontoris jm.
  • Taaskasutus ja ümbertöötamine – sh kõige lihtsam prügi sorteerimine.
  • Sidusrühmade teadlikkuse tõstmine keskkonnasõbralikumate toodete ja teenuste tarbimisel – töötajate, klientide, tarbijate ja teiste lähedaste sidusrühmade seas.
  • Nõuete seadmine tarnijatele – kriteeriumide või soodustingimuste seadmine tarnijate keskkonnasõbralikust tegevusest lähtuvalt, koostöös tarnijatega veelgi loodussõbralikumate lahenduste otsimine.

Koostööpartnerid