Vastutustundlik ettevõtlus ehk levinud mõistega CSR (Corporate social responsibility) on ettevõtte majandusliku, keskkonna- ja sotsiaalse mõõtme loomulik ja vabatahtlik integreerimine ettevõtte igapäeva tegevusse, juhtimisse ja äristrateegiasse.

Vastutustundlik ettevõte ei keskendu ainult finantsnäitajatele. Oluline on ka keskkondlik ja sotsiaalne mõju ehk jalajälg, mille ettevõte oma eksisteerimisega jätab. Vastutustundliku ettevõtluse puhul on keskne küsimus see, kuidas ettevõte tagab, et tema mõju oleks võimalikult positiivne. See tähendab nii negatiivse mõju minimeerimist kui ka positiivse panuse suurendamist – sotsiaalses keskkonnas ja kogukonnas, töökeskkonnas, looduskeskkonnas ja turukeskkonnas (loe lähemalt alammenüüdest).

Skee: Corporate Social Responsibility

Vastutustundlikkus on mõtteviis, mis sisse kirjutatud ettevõtte DNA-sse. See määrab ära selle, kuidas suuri strateegilisi või väikesi igapäevaseid otsuseid vastu võetakse ja kuidas igas oma otsuses ning kogu tegevuses arvestatakse laiema mõjuga. Siinkohal ei ole niivõrd oluline küsimus mida ettevõte teeb”, vaid kuidas teeb”. See hõlmab ettevõtte kõiki funktsioone, alates personali- ja finantsjuhtimisest kuni turunduse ja tootearenduseni.

Vastutustundliku ettevõtluse oluline märksõna on läbipaistvus ja ausus. Vastutustundlik ettevõte teeb rohkem kui seadusandluses nõutu. Seega seadusest tulenevate nõuete täitmine ei tähenda automaatslet vastutustundlikkust.

Vastutustundlikud ettevõtjad loovad eelduse terve ja läbipaistva ettevõtlusmaastiku tekkele, mis on atraktiivne uutele kohalikele ettevõtjatele ning välisriikidele.

Vastutustundliku äritegevuse võimalikud kasud ettevõttele:

 • Suurem tootlikkus ja parem kvaliteet: hea tervisega, paremate oskustega, motiveeritud ja omanikutundega töötajad ning väiksem tööjõuvoolavus tagavad kõrgema tööviljakuse ja kvaliteedi.
 • Madalamad otsesed kulutused: ressursside säästlikum kasutamine tagab väiksemad materjalide, energia-, vee- ja kütusekulud.
 • Tugev argument eksportimisel: mitmetel jõukatel välisturgudel hinnatakse hoolivaid ja vastutustundlikke ettevõtteid nii B2B kui B2C suhetes tihti kõrgemalt kui teisi.
 • Atraktiivne investoritele: jätkusuutlikult tegutsev ettevõte meelitab ligi ja on usaldusväärne (välis)investorite silmis.
 • Tarbijate suurenev huvi: üha rohkem tarbijaid peab oluliseks toote/ teenuse keskkonnasõbralikkust, eetilisust ja tootmise päritolu; kvaliteedi mõiste ei ole enam seotud paljalt toote füüsiliste omadustega, vaid laieneb ka sellele, kuidas toode/teenus valmib.
 • Innovatsiooni allikas: tihedam koostöö laia hulga sidusrühmadega ning tarbijate ootuste jälgimine (vt eelmine) on hea innovaatiliste ideede, uute ärimudelite ja turgude leidmise allikas.
 • Riskide juhtimine: sidusrühmade ootuste parem mõistmine ning arukam ressursside juhtimine aitab vähendada äri- ja reputatsiooniriske.
 • Võimalus konkurentsieeliseks: olukorras, kus sellised aspektid nagu toote hind, kvaliteet ja tarne kiirus ei võimalda konkurentsieelist luua, annab vastutustundlik ettevõtlus lisavõimaluse parema maine näol.

Vastutustundlike ettevõtete olemasolu olulisus laiemalt:

 • Ühiskondlike kitsaskohtade lahendamine: erinevate Eesti sotsiaal- majanduslike probleemide lahendamiseks on ettevõtted oma ressurssidega sageli operatiivsemad kui avalik sektor ja võimekamad kui vabaühendused üksinda.
 • Puhta elukeskkonna säilitamine: heaoluühiskonnale väärilise elukeskkonna tagamiseks on oluline ettevõtetepoolne väiksem saastamine, taaskasutamine ja ümbertöötamine.
 • Regioonide areng: (suurtest linnadest eemal tegutsevad) vastutustundlikud ettevõtted panustavad kohaliku elu edendamisesse. Vastutustundlikku käitumist väärtustav ettevõtluskultuur toetab ka innovatsiooni ning see omakorda aitab kaasa regiooni konkurentsivõime tõusule.
 • Riskigruppide tööhõive edendamine: kõiki ühiskonnagruppe, sh riskigruppe kaasava tööhõivepoliitika edendamine regioonis kindlustab kohalike inimeste tõhusama kaasatuse tööjõuturul.
 • Ausam maksude maksmine: vastutustundlikud ettevõtted on ühtlasi ka ausamad ja õigeaegsemad riigimaksude maksjad.
 • Üldine parem ettevõtluskliima: terve ja läbipaistev ettevõtlusmaastik on atraktiivne uutele kohalikele ettevõtjatele ning välisriikidele.

Koostööpartnerid