Vastutustundlik ettevõtlus on lihtsustatult ettevõtluse vorm, mille käigus tooteid toodetakse ja teenuseid pakutakse nii, et selle tagajärjel ei kannataks keskkond ega inimesed. See on suundumus uue normaalsuse poole, kus ainult vastutustundlikult tegutsemine ongi võimalik ning vastupidine taunitud. Maa ressursside ja inimõigustega arvestamine on jätkusuutlike ettevõtete alus, mitte lihtsalt kõrvaline aspekt muude tegurite hulgas. Eelmise sajandi ettevõtted nautisid luksust ignoreerida majanduse ja ühiskonna vahelist seost ning nende toimimise aluseks olevat looduskeskkonda.

joonis

Joonise autorid: Johan Rockströmi, Pavan Sukhdevi
Tõlgitud joonise allikas: Ilmus 5.novembril 2020 ajakirjas Eesti Loodus
https://teemeärasihtasutus.ee/2020/11/06/mottelaadi-muutus-vaartustada-ressursse/

Kuid üleilmsed probleemid kliimamuutuste, reostuse, rahvastiku kasvu jms on toonud need nö pehmed teemad kõigile nähtavaks ning erineval kujul ka tuntavaks. Ettevõtetel on nende mõjudega tegelemisel riikide kõrval oluline roll.

Selleks, et näidata suunda ning edendada läbipaistvalt vastutustundlikku tegutsemist, ongi ellu kutsutud Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum (VEF). Meie liikmed on ettevõtted, kelle jaoks on oluline mõista oma tegevuse mõju ning seda juhtida. Selleks, et tekkiv negatiivne mõju oleks minimaalne, parimal võimalikul juhul isegi positiivne ning toetaks ülemaailmsete kestliku arengu eesmärkide täitmist.  ÜRO 17 kestliku arengu eesmärki ongi saanud rahvusvaheliseks vastutustundlikkuse “keeleks”.

Vastutustundliku Ettevõtte märgis

VEF on Eestis tegutsevatele ettevõtetele oma vastutustundlikkuse hindamiseks ja peamise mõjusfääri tegevuste juhtimiseks välja töötanud indeksi. See arvestab nii kestliku arengu eesmärke kui ka teisi tunnustatud metoodikad (n. ESG raamistik). Indeks annab juhtkonnale sisulist teadmist juhtimisotsuste tegemiseks, mis toetavad lisaks kasumi teenimisele ka sektori ja ühiskonna arengut. Nii kuidas arenevad standardid, regulatsioonid ja ettevõtted ise, muutub ka indeks turuosaliste suhtes iga aastaga üha nõudlikumaks.

Vastavalt sooritusele saavad ettevõtted vastutustundliku ettevõtte märgise. See ei ole auhind millegi minevikus tehtu eest, vaid avalik deklaratsioon, mis muu hulgas:

  • on eeskujuks teistele turuosalistele;
  • meelitab samadest väärtustest kannustatud inimesi ettevõttesse tööle kandideerima;
  • julgustab riiki oma regulatsioonides aina rangemalt nõudma vastutustundlike põhimõtete järgimist.

Vastutustundlik ettevõte püüdleb enama, kui vaid seadusekuulekuse poole. Talle on tähtis ka sektori arengusse panustamine ning eeskuju näitamine seal, kus turu ootused ja ambitsioonid on veel madalad.

Mõista oma mõju

Isiklikul tasandil on mõistetav, et tähtis on kõik – tööohutusest kliimamõjudeni välja. Kuid sektorispetsiifika, ettevõtte suurus, tegutsemise piirkond, partnerid jpm mõjutab, kuhu tõeliselt ettevõte oma tähelepanu peaks suunama.

Vastutustundlik ettevõtlus on nagu enda keha üldfüüsilise heaolu eest hoolitsemine – kõik on mõõdukalt tähtis. Enda mõjudega tegelemine on aga seotud sinu valitud alaga, kus tahad saada parimaks. Ratturil pole vaja treenida tugevat biitsepsit ja maratonijooksjal pole vaja baleriini painduvust. Ehk siis, finantsettevõtte mõju seisneb selles, kelle raha ja kuhu ta paigutab; piirkonna suurima tööandja vastutus on kohaliku kogukonna areng, jaemüüja saab valida oma tarnijaid ning otsustada, millised tooted on tarbijatele kättesaadavad jne.

Vastutustundliku ettevõtluse indeksi töögrupi juht Merili Vares julgustab kõiki ettevõtteid hindama oma valdkonnas kõige suurema mõjuga tegevusi. Ettevõtte vastutustundlikkuse küpsust näitab:

  1. kas ettevõte mõistab oma olulist mõju ning on kokku leppinud sellega seotud strateegilised ning tegevuseesmärgid;
  2. kas eesmärkidega seotud tulemusi mõõdetakse; ja viimaks
  3. kui edukalt analüüsitakse oma liikumist eesmärkide täitmise suunas.

Vastutustundliku ettevõtluse juhtimises on rahvusvaheliselt tähelepanu all järgnevad teemad:

Inimõigused

Isegi, kui ettevõte ise on oma tegevuses igati eetiline, on selle põhimõtte järgimisel kriitilise tähtsusega teadmine oma tarneahelas toimuvast. Euroopa Liidus on kaalumisel kohustusliku hoolsuskohustuse reglementeerimine, et tagada ettevõtete tarneahleas inimõigustega seotud riskide hindamine.

Töötajate õigused
Eestis tundub ehk võõras rääkida sunnitööst või lapstööjõu kasutamisest, kuid ka selles osas on oluline omada ülevaadet oma tarneahela partnerite osas, seada neile ootus samu põhimõtteid järgida ning ideaalis teha järelevalvet nende järgimise üle. Lisaks peavad ettevõtted tagama ühinemisvabaduse, kollektiivläbirääkimiste õiguse ning vältima igasugust diskrimineerimist.

Keskkond

Keskonnajuhtimissüsteemid aitavad ettevõtetel mõista oma tegevuse olulisemaid aspekte. Teaduspõhiste sihtide seadmisel on suurem tõenäosus, et oma tegevuse keskkonnamõjusid juhitakse nii, et see toetab keskkonnasäästlikke lahendusi ka teistes sektorites. Nt kui logistikaettevõte valib teadlikult keskkonnasäästlikuma kütuse või taastuvenergial töötavad sõidukid, panustatakse ühtaegu nii oma tegevuse keskkonnamõjude vähendamisse kui ka toetatakse kestlikumaid sõidukitootjaid ja taastuvenergiasektorit. 

Korruptsiooni tõkestamine

Läbipaistev ja aus ettevõtluskeskkond toetab ka läbipaistvat riigijuhtimist. Vastututustundlikud ettevõtted seisavad igasuguse korruptsiooni vastu ning ei tolereeri seda ka oma partnerite puhul.

Vastutustundlik maksumaksmine

Läbipaistev ja vastutustundlik maksumaksmine on ühiskondlikult tundlik teema. Nt tööjõumaksudest kõrvalehiilimisega mõjutatakse ausate ettevõtete konkurentsivõimet ning väheneb töötajate sotsiaalne kindlustatus. Vastutustundlik ettevõte tasub makse oma tegelikus tegevuskohas, mõistes selle tähtsust oma ühiskondliku vastutuse täitmisel. Eesti Kaubandus- ja Tööstuskoja 2019. aasta uuring oma liikmete hulgas näitas, et 63% ettevõtetest on valmis loobuma koostööpartnerist, kes maksab oma töötajale ümbrikupalka.

Ringmajandus

Ringmajanduse põhimõtted puudutavad kõiki ettevõtteid mingil tasandil. Puhta energia kasutamine, materjalide kasutamise vähendamine ja korduskasutuse eelistamine ringlussevõtu ees mõjutavad seda, millised valikud jõuavad lõpuks lõpptarbijani. Tootmine ja tarbimine ei pea olema keskkonda kurnav ega ühiskonda koormav.

Vastutustundlik tarneahela juhtimine

Ettevõtted saavad omada positiivset mõju ka väljaspool omaenese tegevusvaldkonda. Seades tarnijatele oma väärtustele vastavad tingimused, seatakse normid ettevõtluskeskkonnale laiemalt. VEFi missioon ongi, et rohkemad ettevõtted näitaks selles vallas eeskuju, et vastutustundlik ettevõtlus oleks tõepoolest turustandard.  

Vastutustundliku ettevõtluse põhimõtetega arvestamine oma tegevuses ei pea ega tohigi ole meeletult keeruline. See ei eelda ilmtingimata kallite sertifikaatide omandamist ega eradi töötajate värbamist. Küsimus on vaid, kas teemad on juhitud või juhuslikud. Nii nagu ettevõttel on põhikiri, võiks igal ettevõttel olla vähemalt eetikakoodeks vms dokument, kus on kirjeldatud väärtused, millest lähtuvalt ettevõtet juhitakse. Nii on tagatud, et kõikide eelkirjeldatud põhimõtete järgimine toimub süsteemselt ning ei sõltu vaid ühe särasilma ambitsioonidest, kelle lahkumisel kõik kokku kukub.

https://issuu.com/postimees/docs/vastutustundlik_ettevotlus_2021