Välisministeeriumi tellimusel teostas Estonian Business School (EBS) koostöös Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi (VEF) ja Milttoniga uuringu “Rohepöörde mõju välismajandusele ja ettevõtlusele”.

2022 aastal Eesti ettevõtetelt kogutud andmete ja hinnanagute põhjal valmis uuring, millel oli neli põhieesmärki:

1. Tuvastada rohepöörde käigus tekkivad võimalused ja väljakutsed Eesti välismajanduspoliitikale ja ettevõtlusele;

2. Tuvastada võimalikud meetmed ja instrumendid (eelkõige välismajanduspoliitikat puudutavad) ettevõtete toetamiseks rohepöörde läbiviimisel;

3. Tuvastada, milline on Eesti ettevõtete teadlikkus rohepöördest, kui palju võetakse rohepöördega kaasnevat arvesse tulevikutegevuse planeerimisel;

4. Pakkuda välja realistlikud poliitikasoovitused erinevatel tasanditel.

Rohepööre on oma ambitsioonitaseme ja kõikehõlmavuse tõttu ilmselt tänapäeva ulatuslikumaid avaliku sektori poolseid sekkumisi Euroopa Liidu ja tema liikmesriikide majandusstruktuuri ja ettevõtluskeskonda. Eesmärk vähendada aastaks 2030 kasvuhoonegaaside heitkoguseid 55% võrra ning kliimaneutraalsuse saavutamine aastaks 2050 mõjutab kõiki eluvaldkondi, sealhulgas ettevõtete kulubaase, investeeringutevajadusi, tegevusprotsesse, nõudluse mustreid ning ka välismajandussuhteid ja rahvusvahelist konkurentsivõimet. Lisaks kliimapoliitikale hõlmab rohepööre paljusid teisi olulisi valdkondi, elu- ja liigirikkusest reostuseni ning ringmajandusest ressursitõhususeni. Säärane ulatuslikkus muudab rohepöörde pikajalise sotsiaal-majandusliku mõju täpse hindamise keeruliseks. Siiani antud hinnangutes tuuakse välja nii rohepöörde poolt pakutavad võimalused (eelkõige uute investeeringute, kiirendatud innovatsiooniprotsesside, kõrge väärtusega ekspordi võimaluste ning energia ja teiste sisendite kasutamise tõhustamise näol), kui ka rohepöördega kaasnevad riskid (eelkõige kulude kasvu, tarneahelate surve, sisendite kättesaadavuse ja hinna, regulatiivsete nõuete karmistumise ja rahvusvahelise konkurentsivõime perspektiivist).

Uuringu kokkuvõttega on võimalik tutvuda siin ning kogu raportiga siin.

Lisainfo saamiseks palume kirjutada aadressile vef@csr.ee