Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum (VEF) kutsub juba 16. korda kõiki ettevõtteid, kes soovivad olla järjepidevas arengus, täitma vastutustundliku ettevõtluse indeksit. Eesti maastikul on Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi indeks ainus jätkusuutliku arengu juhtimistööriist ja kvaliteedimärgis omataoliste seas.

Indeksi küsimustikku täites saab organisatsioon testida enda vastavust turukeskkonna, ühiskonna ja õigusruumi ootustele. Indeksi küsimustik jaguneb keskkonna, sotsiaalse ja majandusliku mõõtme (ESG – environmental, social, governance) küsimuste vahel. 

Sissevaade teemadesse, mida indeksi küsimustik läbib:

  • Mõjude teadvustamine, eesmärgistamine ja jälgimine: teadlikkus oma ettevõtte mõjust keskkonnale, kliimale ja sotsiaalsele sfäärile on esimene samm, millele ehitada kogu järgnev väärtuspakkumine. Indeks suunab oma mõjusid läbi mõtlema ning sellest lähtuvalt otsuseid tegema – nii selgub, kas oma negatiivsetest ja positiivsetest mõjudest ollakse teadlikud ning kas strateegiline planeerimine on sellega vastavuses.
  • Väärtusahel, tarneahel, sihtgrupid: ettevõtted ei eksisteeri vaakumis, vaid on alati seotud partneritega ja ümbritsetud kogukondadest, kus leidub nende toodete või teenuste kasutajaid ja arendajaid. Ausus ja läbipaistvus koostöösuhetes tarbijate, huvigruppide, tarnijate ja partneritega, näitab üles usaldusväärsust nii kohalikul kui rahvusvahelisel turul. Indeksi küsimustik aitab avastada võimalikke pimenurki.
  • Töötajate heaolu: töötaja väärtustamine paneb tööd väärtustama. Ettevõtlusmaailma hiiglased, nagu näiteks Google, võlgnevad suure osa oma edust töökeskkonnale, mis seab inimese esikohale. Indeksi küsimustik esitab samuti olulised küsimused töötajaskonna osas ning need saab edaspidi ka praktilisse tööellu rakendada.
  • Juhtimine: kõige eelneva terviklik, sihipärane, kõrgeimal tasandil juhitud ja äristrateegiaga süsteemselt seotud juhtimine tagab tulemuse, mis avaldab positiivset mõju nii ettevõtte majandustegevusele kui ümbritsevale. Indeksi ankeedi küsimused otsivad vastuseid süsteemsuse kohta ja küsimustikku täites saab enda jaoks testida vastavust turukeskkonna, ühiskonna ja õigusruumi ootustele. 


Indeksi metoodika, seos äriühingute kestlikkusaruandluse direktiiviga (CSRD) ja täiendused 2024. aasta küsimustikus

Indeksi metoodika on ajas korduvalt täienenud. Viimane suurem muutus toimus 2021. aastal, mil metoodika arendati koostöös rahvusvaheliste ekspertidega põhjalikumaks, järgides ÜRO Global Compacti põhimõtteid, ESG hindamisraamistikke ning ÜRO kestliku arengu eesmärke. 2021. aastal loodud metoodika on arendatud põhimõttel, et seda saaks täiendada vastavalt muutuvale õigusruumile, ESG trendidele ja ettevõtete jätkusuutlikkuse arengutasemetele. 

Nii oleme täiendanud ka 2024. aasta vastutustundliku ettevõtluse indeksit ja lisandunud on kuus hinnatavat küsimust. Samuti oleme küsimusi täpsustanud ja lahku kirjutanud. Selle tulemusel on juurde tulnud kliimamõju hindamist, ligipääsetavust, töötajate heaolu ja tööõigusi, sidusrühmade kaardistamist ning klientide ja koostööpartnerite valikukriteeriume puudutavad küsimused.

Küsimustik on uuendatud ka vastavalt kestlikkusaruandluse (CSRD) direktiivi standardite (ESRS) kategooriatele ja mõistetele, et harjutada organisatsioone standardi määratluste ja sõnastustega.

Kuidas aitab vastutustundliku ettevõtluse indeks CSRD-st tulenevale raporteerimiskohustusele kaasa?

Direktiivist tulenev raporteerimiskohustus puudutab kõiki ettevõtteid, sest direktiivi standardid suunavad mõju mõtestama kogu väärtusahela ulatuses ning väikesed ettevõtted on osa suuremast väärtusahelast.

Raporteerimisstandardite ja indeksi baasloogika on loodud samadel alustelt –  indeks küsitleb samade elementide olemasolu, mida kestlikkusaruandluse standardki: põhimõtted, eesmärgid, tegevusplaan ja mõõdikud. 

Vastutustundliku ettevõtluse indeks on sobiv tööriist raporteerimiseks valmistumisel, olles muuhulgas lihtne puuduste analüüsi tööriist (nn gap analüüs). Indeksi ankeetide hindajad oskavad hinnates mõelda ka raporteerimisraamistiku seoste peale ja tuua välja, mida tänased standardid nõuavad.

Indeksi täitmisele kuluv aeg täidab samas raporteerimiseks valmistumise eesmärki. Info, mida kogutakse indeksisse, ühtib suures osas sellega, mida on vaja esitada CSRD-le vastavas ESG raportis. Olles täitnud indeksit, on olemas üldine arusaam ka kestlikkusaruandluse standardites nõutust.

Kokkuvõtvalt on vastutustundliku ettevõtluse indeks nii arengutööriist kui kvaliteedimärgis.  

Indeks kui arengutööriist: täitmise käigus läbib ettevõte enese- ja eksperthindamise, saab kraadida oma valmisolekut raporteerimiseks ning sihtida oma arengueesmärke vastavalt ühiskonna ootustele. Hindamise tulemusel antud tagasiside on paljudele Eesti ettevõtetele olnud oluline element arengusihtide seadmisel ja vajalike muudatuste sisseviimisel. Ankeedi täitmise tulemusel valmib digitaalne tulemusaruanne koos hindajate kommentaaridega.

Indeks kui kvaliteedimärgis: Teenides välja kuld-, hõbe-, või pronkstaseme märgise, on see eelkõige kummardus tehtud töö eest oma organisatsiooni töötajatele. Samal ajal annab märgis ka võrdlusmomendi esiteks iseendaga võrreldes eelnevate aastatega ja teiseks teiste ettevõtetega, kes samas valdkonnas tegutsevad. Siinkohal toonitame, et tagame ka võimaluse märgist mitte avalikult kommunikeerida, juhul, kui organisatsioon soovib indeksit kasutada vaid arengutööriistana ning mitte võrdlus- või kvaliteedimärgisena.

Sel aastal oleme ennistanud ka indeksi märgise kandidaadi staatuse, mis väljastatakse neile, kes on esitanud oma ankeedi, kuid ei pürgi veel üle lävendi. Soovime sellega  tunnustada ettevõtteid, kes on alustanud teadlikku vastutustundlikku teekonda ning anname võimaluse seda märgise presenteerimisel ka oma sidusrühmadele avalikult öelda.

Olulised kuupäevad:

Indeksi ankeet on täitmiseks avatud: 4.03.2024-10.04.2024 | Küsimustiku esitamise tähtaega on pikendatud kuni 15.04.2024
Indeksit tutvustav infopäev: 29.02.2024
Indeksi täitmise koolitus täisankeedi täitjale: 7.03.2024 kell 10.00-11.30  | koolitus on järelvaadatav siin
Tulemused ja märgiste info: alates 28.05.2024

Juhime tähelepanu, et esmakordsel indeksi täitmisel soovitame varuda rohkem aega, kuna andmete kaardistamine ja koondamine on ajaressursi nõudev töö. Korduvtäitjatel on keskmine ajakulu ligikaudu 7 tööpäeva.

Indeksi koostööpartnerid on mitmed avaliku, era ja kolmanda sektori organisatsioonid, sh Keskkonnaamet, Tööinspektsioon, Tarbijakaitse- ja Tehnilise Järelvalve amet, Eesti Inimõiguste Keskus, PriceWaterhouseCoopers, Miltton New Nordics, Estonian Business School ja mitmed teised. 

Kui tekib küsimusi kas täitmise või näiteks ligipääsude kohta, kirjuta julgelt aadressile indeks@csr.ee. Soovime kõigile edu täitmisel!

Indeksi töörühm