2023. aasta Üldkoosolekul tõstatasid liikmed soovi luua temaatilised töörühmad. Meil on hea meel teatada, et mõte on saanud konkreetsema sisu ning selle aasta alguses alustame viie töörühmaga, mis hakkavad kandma nii valdkonda arendavat, teadlikkust tõstvat kui ka huvikaitselist funkstiooni. 

Töörühmades saavad osaleda VEF-i liikmed ja juhatuse kutsel ka liikmekandidaadid. 

Võrdse kohtlemise ja heaolu töörühm

Töörühma fookuses on inimesed ja nende heaolu ning kuidas tööandja seda mõjutab. Kokkuvõtvalt on töörühma laual järgmised teemad: töötajate tööõigused ja -tingimused, töötajate füüsiline ja vaimne tervis, sotsiaalne võrdõiguslikkus, inimõigused tarneahelas ja tarneahelate läbipaistvus. Samuti keskendub töörühm ettevõtete laiematele võimalustele panustada ühiskonnas ilmnevate sotsiaalsete valupunktide vähendamisesse. 

Inimõiguste töörühm hoiab sidet President Kaljulaidi Fondi lähisuhtevägivalla valdkonna juhiga ning OECD riikliku kontaktpunktiga inimõiguste teemalistes küsimustes. Hetkel aktuaalse teemana on töörühma laual Euroopa Liidu palkade läbipaistvuse direktiiv ja käsitlust leiavad ka äriühingute kestlikkusalase hoolsuskohustuse direktiiviga (CSDDD) seonduvad teemad.

Vastutaja ja VEFi juhatuse esindaja: Liina Kanter (LHV)
SEVi esindaja: Kätlyn Jürisaar

Vastutustundliku turunduse ja rohepesu vältimise töörühm

Töörühma eesmärk on osundada turunduses levivatele rohepesu (ja ka sotsiaalse pesu) võtetele, et vähendada nii tahtliku kui teadliku tarbija eksitamise juhtumeid. Aktuaalse teemana on töörühma laual Euroopa Liidu roheväidete direktiivi ettepanek, mis jõustub eeldavasti 2026. aastal. Direktiivi eesmärk on rohepesemist ohjata ning sellega kaasnevate kohustuste siseriiklik ülevõtmine nõuab avaliku- ja erasektori tõhusat koostööd, alates selgitustööst kuni kontrollmehhanismide läbimõtlemiseni välja.

Vastutaja ja VEFi juhatuse esindaja: Katrin Bats (Rimi Eesti)
SEVi esindaja: Merili Ginter

Raporteerimise töörühm 

Aktuaalse teemana on töörühma laual Euroopa kestlikkusaruandluse direktiiv (CSRD) ja selle standardid (ESRS). Töörühma eesmärk on avada, selgitada ja edendada nii kestlikkusearuandluse direktiivist tulenevat kohustuslikku, aga ka vabatahtlikku aruandlust. Kestlikkusaruandluse kaudu on võimalik pakkuda erinevatele sidusrühmadele vajalikku jätkusuutlikkuse alast infot ettevõtte kohta. Täiendavalt on vabatahtliku aruandluse koostamise kaudu võimalik suurendada ettevõtete vastutustundlikku tegevust ja tõsta seeläbi konkurentsivõimet välisturgudel.

Vastutaja ja VEFi juhatuse esindaja: Riin Savi (Baltcap)

Elukeskkonna, energeetika ja transpordi töörühm

Töörühma eesmärk on toetada tervikliku, ligipääsetava ja kestliku elukeskkonna kujunemist. Töörühmas on mõtteliselt kaks põhilist fookust: energia ja transport ning ehitatud keskkond ja planeerimine. Teemasid ühendab märksõna “kliima” – kas siis kliimamuutuste leevendamise või nendega kohanemise vaatenurgast. Töörühm koondab enda alla teiste töörühmadega võrreldes enam teemasid valdkondade laia spektri tõttu, et hoida ühtset tervikpilti.

Hetkel aktuaalsetest teemadest puudutab töörühma tegevust Eesti kliimaseadus, Rohetiigri transpordi teekaart, taastuvenergia direktiiv (RED III).

Vastutaja ja VEFi juhatuse esindaja (energia): Rene Tammist (Utilitas)
Vastutaja ja VEFi juhatuse esindaja (transport, ehitatud keskkond): Kaur Sarv (Scania Eesti)

Ringmajanduse töörühm

Töörühma eesmärk on ettevõtjate toetamine ja innustamine ringsele majandusmudelile üleminekul, selle ärikasu mõtestamisel ja üleminekuks vajalike praktiliste teadmiste pakkumisel või vahendamisel. Samuti keskendub töörühm ühiskonnas ringmajanduse propageerimisele, et ringsete ärimudelitega ettevõtteid oleks rohkem ja ökosüsteem neid soosiv.

Ringmajanduse töörühm hoiab kontakti Ecopreneur-iga, mille liige VEF on ja edendab Baltic Circularity Hotspot-i loomist.

Vastutaja ja SEVi esindaja: Erkki Kubber

Töörühmade ambitsioon ja väljund

Arengut toetav pinnas, koostöövõrgustik
Ühine kooskäimine loob võimaluse oma kogemuste jagamiseks ning avastada seeläbi uusi lahenduskäike ja võimalusi. Mitmekülgne liikmeskond toob lauale erinevad arvamused ja vaatenurgad, mida enda ja eesmärgi kasuks tööle rakendada.

Oma ühiskondliku mõju suurendamine
Töörühma kaudu toimub ühiskondlikus debatis osalemine ja laiemalt ka ettevõtluskeskkonna kujundamine. Töörühmas osalemise kaudu saavad liikmed leida, mõtestada ja defineerida ühiskondlikke probleeme ning pakkuda välja lahendusi.

Huvikaitse
Läbi töörühma saavad liikmed osaleda vastava valdkonna avalikes kaasamisprotsessides ja esindada VEFi tagalaga oma huve poliitikate kujundamisel – seega kannavad töörühmad ka huvikaitselist funktsiooni.

Oma sõnumite võimestamine ja tähelepanu
Töörühmades osalemine annab liikmetele võimaluse võimestada oma sõnumeid, kasvatada tuntust ja aidata kaasa valdkonna kõneisikuks kujunemisele. Töö väljundid ja sündmused kuuluvad jagamisele VEFi kanalites ning VEF toetab tulemuste kajastamist meedias. Töörühmad korraldavad kuni kaks temaatilist sündmust aastas.

Kuidas edasi? 

Registreerumine töörühmadesse on avatud vaid liikmetele. 

Kui Sinu organisatsioon ei ole veel VEFi liige, kuid sooviks samuti osaleda töörühmade töös ja osaleda Eesti ettevõtluskeskkonna kujundamises, astu VEFi liikmeks või kirjuta meile aadressile vef@csr.ee.

Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum teeb koostööd Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustikuga (SEV), mille liikmed on samuti oodatud töörühmadega liituma.