1. Üldsätted
  1. Mittetulundusühingu ametlik nimi on Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum, lühendina
   1. Ühingu rahvusvaheliselt kasutatav nimetus on Responsible Business Forum in Estonia.
  2. Mittetulundusühing (edaspidi ühing) on avalikes huvides tegutsev heategevuslik organisatsioon, mille asukohaks on Eesti Vabariik, Tallinn. Ühingul on oma pangakonto ja sümboolika, mille kasutamisele on tal ainuõigus.
  3. Ühingu eesmärgiks on vastutustundliku ettevõtluse edendamine Eestis, mille saavutamiseks teostatakse muuhulgas järgmisi tegevusi:
   1. koondab juriidilisest isikust liikmeid, esindab nende huve ning toetab vastutustundliku ettevõtluse rakendamist nende organisatsioonide siseselt;
   2. koondab vastutustundliku ettevõtluse valdkonda tundvaid spetsialiste ning toetab nende püüdlusi;
   3. on proaktiivselt dialoogis ning otsib võimalusi koostööks poliitikakujundajate, avaliku sektori, meedia, haridusasutuste, vabaühenduste ja teiste sidusgruppide esindajatega vastutustundliku ettevõtluse edendamiseks Eestis;
   4. koondab ja jagab erinevate kommunikatsioonikanalite kaudu vastutustundliku ettevõtluse alast infot ning materjale erinevatele sihtgruppidele;
   5. korraldab vastutustundliku ettevõtluse alaseid projekte ja tegevusi (konverentsid, seminarid, koolitused, töötoad, õppereisid), mis vastavad erinevate sihtgruppide vajadusele;
   6. toob Eestisse rahvusvahelist kompetentsi vastutustundliku ettevõtluse valdkonnas (välisspetsialistide Eestisse kutsumise kaudu);
   7. pakub teemakohast nõustamis- ja koolitusteenust erinevatele sihtgruppidele.
  4. Ühingu majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril
  5. Ühing ei jaga oma vara või tulu ega anna materiaalset abi või rahaliselt hinnatavaid soodustusi oma asutajale, liikmele, juhtimis- või kontrollorgani liikmele, temale annetusi teinud isikule või sellise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmele ega nimetatud isikutega seotud isikutele.
  6. Ühingu tegevus on tähtajatu. Ühing juhindub oma tegevuses seadustest ja käesolevast põhikirjast.
 2. Ühingu liikmeks ja toetajaliikmeks vastuvõtmise ja ühingust väljaastumise ning väljaarvamise tingimused ja kord
  1. Ühingu liikmeks võib astuda iga juriidiline isik, kes soovib rakendada oma organisatsioonis vastutustundliku ettevõtluse põhimõtteid, anda panuse vastutustundliku ettevõtluse arengule ühiskonnas, on valmis aktiivselt kaasa lööma ühingu eesmärkide elluviimisel ja täidab põhikirja nõudeid.
  2. Ühingu toetajaliikmeks võib astuda iga füüsiline või juriidiline isik, kes soovib anda panuse vastutustundliku ettevõtluse arengule ühiskonnas, on valmis aktiivselt kaasa lööma ühingu eesmärkide elluviimisel ja täidab põhikirja nõudeid.
  3. Ühingu liikmeks ja toetajaliikmeks astumiseks esitatakse juhatusele avaldus ning liikmeks ja toetajaliikmeks vastuvõtmise otsustab juhtaus
  4. Ühingu liikmemaksu suurused kinnitab üldkoosolek.
  5. Ühingust välja astumiseks esitab liige / toetajaliige juhatusele kirjaliku avalduse, milles kirjeldab väljaastumise põhjust. Ühingu juhatuse otsusel kustutatakse avaldaja liikmete / toetajaliikmete nimekirjast.
  6. Ühingu liige / toetajaliige võidakse ühingust välja arvata lisaks seaduses sätestatud juhtudele, juhatuse otsusega, kui ta:
   1. ei ole kindlaksmääratud ajaks tasunud ühingu liikmemaksu;
   2. on esitanud ühingusse vastuvõtmisel teadlikult ebaõigeid andmeid, mille tõttu tema vastuvõtmine ühingu liikmeks / toetajaliikmeks ei olnud õiguspärane;
  7. Ühingu liikme / toetajaliikme väljaarvamise otsustab ühingu juhatus oma koosolekul, teatades selle küsimuse arutelust väljaarvatavale liikmele / toetajaliikmele kirjalikult vähemalt 2 nädalat enne koosoleku toimumist ja tal on õigus osaleda sõnaõigusega oma väljaarvamise küsimuse arutamisel juhatuses. Liikmel on õigus nõuda väljaarvamise otsustamist üldkoosoleku poolt.
 3. Liikmete ja toetajaliikmete õigused ja kohustused
  1. Igal ühingu liikmel on õigus:
   1. osaleda hääleõigusega ühingu üldkoosolekul;
   2. valida juhatuse liikmeid ja esitada oma esindaja / kandidaat ühingu juhatuse liikme kandidaadiks;
   3. saada ühingu juhatuselt teavet ühingu tegevuse kohta;
   4. kasutada juhatusega kooskõlastatult ühingu ning selle läbiviidavate projektide sümboolikat;
   5. esitada ühingu üldkoosolekule ja juhatusele arutamiseks ettepanekuid ühingu tegevusvaldkonda puudutavates küsimustes;
   6. vähemalt 1/10 ühingu liikmete poolt nõuda erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumist, kusjuures taotlus tuleb esitada kirjalikult koos kokkukutsumist selgitava põhjusega;
   7. olla kaasatud dialoogi teiste sidusgruppidega.
  2. Iga ühingu liige on kohustatud
   1. järgima ühingu tegevuses osalemisel põhikirja, üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid;
   2. tasuma üldkoosoleku poolt kindlaksmääratud summas ja korras iga-aastast liikmemaksu (liikmelisuse lõppemisel liikmete poolt tasutud liikmemaksu ei tagastata);
   3. teatama juhatusele ühingu liikmete arvestuse pidamiseks oma kontaktandmed ja esindaja ning teatama nende muutumisel uued andmed hiljemalt 2 kuu jooksul;
   4. teatama juhatusele ühingu liikmemaksu arvestuse aluseks olevad andmed igal aastal;
   5. hoidma ühingu head mainet;
   6. võtma osa ühingu tegevusest ja panustama vastutustundliku ettevõtluse edendamisse.
  3. Igal ühingu toetajaliikmel on õigus:
   1. osaleda sõnaõigusega ühingu üldkoosolekul;
   2. olla valitud ühingu juhatuse liikmeks ja esitada juhatuse liikme kandidaate;
   3. saada ühingu juhatuselt teavet ühingu tegevuse kohta;
   4. kasutada juhatusega kooskõlastatult ühingu ning selle läbiviidavate projektide sümboolikat;
   5. esitada ühingu üldkoosolekule ja juhatusele arutamiseks ettepanekuid ühingu tegevusvaldkonda puudutavates küsimustes;
   6. olla kaasatud dialoogi teiste
  4. Iga ühingu toetajaliige on kohustatud:
   1. järgima ühingu tegevuses osalemisel põhikirja, üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid;
   2. tasuma üldkoosoleku poolt kindlaksmääratud summas ja korras iga-aastast toetajaliikme liikmemaksu (liikmelisuse lõppemisel toetajaliikmete poolt tasutud liikmemaksu ei tagastata);
   3. teatama juhatusele ühingu liikmete / toetajaliikmete arvestuse pidamiseks oma kontaktandmed ja esindaja ning teatama nende muutumisel uued andmed hiljemalt 2 kuu jooksul;
   4. hoidma ühingu head mainet;
   5. võtma osa ühingu tegevusest ja panustama vastutustundliku ettevõtluse
 4. Auliikmed
  1. Ühingu juhatuse algatusel ning otsusega võidakse nimetada ühingule füüsilisest isikust auliikmed, kelle õigused ja kohustused on võrdsed liikmete õigustega, kuid puudub liikmemaksu tasumise
 5. Üldkoosolek
  1. Ühingu kõrgeimaks organiks on liikmete üldkoosolek, kus võivad osaleda kõik ühingu liikmed ja toetajaliikmed.
  2. Ühingu üldkoosoleku pädevusse kuulub:
   1. põhikirja vastuvõtmine ning selles muudatuste ja täienduste tegemine;
   2. ühingu tegevuse eesmärgi muutmine;
   3. iga-aastase liikmemaksu ja toetajaliikmete maksu suuruse kindlaksmääramine;
   4. juhatuse liikmete arvu otsustamine, juhatuse liikmete valimine ning tagasikutsumine;
   5. vajadusel revisjoni või audiitorkontrolli määramine;
   6. majandusaasta aruande kinnitamine;
   7. ühingu eelarve ja tegevusprogrammi kinnitamine;
   8. juhatuse ja revidendi aruannete ärakuulamine ja kinnitamine;
   9. liikmelisuse ja esindatuse küsimuste otsustamine teistes organisatsioonides;
   10. juhatuse või juhatuse esimehega tehingu tegemise otsustamine, tehingu tingimuste määramine, õigusvaidluse pidamise otsustamine ning selles tehingus või vaidluses mittetulundusühingu esindaja määramine;
   11. ühingu lõpetamise, ühinemise ja jagunemise otsustamine;
  3. Ühingu üldkoosoleku kutsub kokku juhatus:
   1. aastaaruande kinnitamiseks;
   2. juhul, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 ühingu liikmetest;
   3. punktis 4.2 loetletud asjaoludel ja muudel juhtudel, kui ühingu huvid seda nõuavad.
  4. Üldkoosolekust antakse liikmetele ja toetajaliikmetele teada kirjalikult (e-kirja teel) 14 päeva enne üldkoosoleku toimumise aega, kusjuures teatatakse päevakord, toimumise aeg ja koht. ’
  5. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui seal osaleb vähemalt 1/2 hääleõiguslikest liikmetest (sh volituse alusel). Liikmed, kes üldkoosolekul osaleda ei saa, võivad volitada teisi liikmeid enda nimel hääletama ja otsustama. Kirjalikud volikirjad lisatakse üldkoosoleku protokollile.
  6. Üldkoosoleku otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega, välja arvatud põhikirjas toodud erandid.
  7. Ühingu põhikirja muutmiseks on vajalik üldkoosoleku 2/3 häälteenamus, ühingu eesmärgi muutmiseks 9/10 ühingu liikmete nõusolek. Tegevuse eesmärgi muutmisel üldkoosolekul mitteosalenud liikmete nõusolek peab olema väljendatud kirjalikult 2 kuu jooksul, arvates üldkoosoleku toimumisest.
 6. Juhtimine
  1. Ühingu juhatus valitakse kaheks aastaks ja sinna võib kuuluda kolm kuni seitse liiget, kelle määrab üldkoosolek.
  2. Juhatus juhib ühingu tegevust ja langetab otsuseid kõigis ühingu tegevust puudutavates, v.a. üldkoosoleku pädevusse kuuluvates küsimustes.
  3. Juhatuse pädevus:
   1. kaitseb ja esindab ühingu huve ja õigusi;
   2. kutsub kokku üldkoosoleku;
   3. juhib ühingu tegevust ning jälgib üldkoosoleku otsuste täitmist;
   4. võtab vastu uusi liikmeid ja toetajaliikmeid ning otsustab liikmete ja toetajaliikmete väljaarvamise;
   5. nimetab soovi korral auliikmed;
   6. otsustab liikmete registri pidamise korra ja peab ühingu liikmete registrit;
   7. teeb vajadusel üldkoosolekule ettepaneku juhatuse liikme jätkamise / ennetähtaegse vahetamise kohta juhul kui ühingu juhatuse liikme töösuhe ühingu liikme juures lõpeb;
   8. koostab ühingu eelarve ja tegevusprogrammi üldkoosolekule kinnitamiseks;
   9. otsustab juhatuse liikmete tööjaotuse ja volitused;
   10. annab aru üldkoosolekule eelarve ja tegevusprogrammi täitmisest;
   11. määrab projektidega seotud töötasud ja kompensatsioonid, sh sellised tasud juhatuse liikmetele endile, mis ei ole seotud juhatuse liikme kohustuste täitmisega;
   12. otsustab lepingute sõlmimise, võtab vajadusel tööle tegevjuhi ja teisi tarvilikke isikuid ning toetab tegevjuhti tegevusprogrammi elluviimisel;
   13. valdab, kasutab ja käsutab ühingu vara;
   14. lahendab muid küsimusi, mis seaduse või põhikirjaga pole antud üldkoosoleku pädevusse.
  4. Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele ning juhatus on otsustuvõimeline, kui koosolekul osaleb üle poole juhatuse liikmetest. Otsuste vastuvõtmiseks on vaja koosolekul osalenud liikmete lihthäälteenamust. Häälte võrdsuse korral on otsustavaks juhatuse esimehe hääl.
  5. Tegevjuht:
   1. tagab ühingu üldkoosolekute ja juhatuse otsuste elluviimise;
   2. juhib ühingu igapäevast asjaajamist;
   3. kasutab ühingu vara eelarvega kooskõlas;
   4. annab oma tegevusest aru juhatusele ning teeb juhatusega koostööd tegevusprogrammi elluviimisel.
 7. Majandustegevus ja vara jaotus
  1. Ühingu vara moodustub:
   1. iga-aastastest liikmemaksudest;
   2. sihtlaekumistest, annetustest ja toetustest;
   3. lepingulistest töödest laekuvatest summadest;
   4. seminaride ja konverentside osavõtutasudest;
   5. muudest laekumistest.
  2. Ühing vastutab oma varaliste kohustuste eest temale kuuluva varaga,
  3. Ühing lõpetatakse vastavalt seaduses ettenähtud korrale.
  4. Ühingu tegevuse lõpetamise korral antakse järelejäänud vara üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja liikmeks olevale sarnase eesmärgiga organisatsioonile või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.

Koostööpartnerid