1. Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi uuring ja arendusprojekt koostöö tugevdamiseks avaliku sektoriga

EESMÄRK

Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum aitab mõtestada äritegevuse kaasvastutust ühiskonnas ning koondab sel eesmärgil sama sooviga ettevõtteid. Miltton aitas 2019. aastal Foorumil juhtida riiklikul tasandil, sealhulgas riigi osalusega äriühingute seas, tähelepanu vastutustundlikule ettevõtlusele. Ühtlasi oli eesmärgiks tõsta vastutustundliku ettevõtluse alast teadlikkust ning tõmmata teemale riiklikku tähelepanu.

2019. viis Miltton koostöös VEF-iga läbi uuringu „Vastutustundliku ettevõtluse hetkeseis, Milttoni ja VEF uuring: tippjuhtide arusaam“, et mõista, missugune on kontekst, kuhu asetub Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi tegevus. Uuringu andmetel baseerudes lõime tegevuskava, kuidas kasvatada teadlikkust, leida toetajaid ning võimalusel ka rahastust.

TULEMUS
 • Kohtumine Riigikogu ja valitsuse liikmetega, kus VEFi juhatus tutvustas ettepanekuid, mis kutsuksid Eestis esile muudatuse vastustundliku ettevõtluse väärtustamises.
 • Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum esitas ka ettepanekud erakondade programmidesse lisamiseks.
 • Kohtumisest sündis ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Rene Tammisti initsiatiivil vastutustundliku ettevõtluse kokkuleppe allkirjastamine riigi osalusega äriühingute poolt. Vaata kokkulepet riigiosalusega ettevõtete vahel.


2. Hange koostööpartneritega: Majandus-ja Kommunikatsiooniministeerium, Riigikantselei, Mondo, SpeakSmart

Kaasamissuutlikkuse arendamine Eesti teaduse- ja arendustegevuse, innovatsiooni ning ettevõtluse arengukava 2021+ koostamisel. Ettepanekute kogumine seoses avaliku sektori panusega vastutustundliku ettevõtluse edendamisse.

Hanke raames kogusime ettepanekuid seoses avaliku sektori panusega vastutustundliku ettevõtluse edendamisse. Püstitati kaks keskset küsimust

 1. Üldiselt: Mida peaks avalik sektor üldiselt tegema, et ettevõtted saaksid toimida vastutustundlikumalt?
 2. Konkreetse valdkonna või ettevõtte vaatest: Mida konkreetselt minu ettevõttel oleks vaja, et avalik sektor teeks

  Ettepanekud koguti kaasamisürituse kaudu 70lt ettevõtte esindajalt ning neid tutvustati töötoas erinevate ministeeriumite esindajatele.

 3. Aitame kaardistada Eesti ringmajanduse võtmeprobleeme

Seoses VEFi ambitsiooniga olla jätkusuutlikkuse teemade teadmuskeskus, osaleme Keskkonnaministeeriumi tellimusel koos arvukate ekspertidega Eesti ringmajanduse ja jäätmevaldkonna hetkeolukorra, tulevikupotentsiaali ja vajalike meetmete uuringu teostamisel.

VEFi koostöövõrgustik on oluliselt laienenud erinevate valdkondlike ekspertide võrra, kelle teadmiste abil luuakse Eesti ringmajanduse hetkeolukorda üheskoos selgust. Valdkonnad, mida hankes käsitletakse, on:

 • puidutööstus
 • metsatööstus
 • teenindussektor
 • toidutööstus
 • plastitööstus
 • tekstiilitööstus
 • ehitussektor
TULEMUS

Hanke tulemustega saab tutvuda kevadel 2021.

 

4. Hange: Riikliku vastutustundliku ettevõtluse juhtimismudeli väljatöötamine ja prioriteet-teemade kaardistamine

Seoses Kestliku Arengu Eesmärkide alase teadlikkuse tõstmisega ettevõtluskeskkonnas ning vastutustundliku ettevõtluse arendamisega laiemalt, analüüsis VEF koostöös Sustinerega Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumile vastutustundliku ettevõtluse juhtimismudeli võimalusi ja prioriteet-teemasid.

Viisime läbi analüüsi nii Eesti siseselt kui ka Euroopa riikide valimi põhjal. Eelneva põhjal koostasime MKMile ettepanekud.